Oficjalna strona parafii pw. Chrystusa Króla w Łodzi

Bierzmowanie

„Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi”

Św. Jan Paweł II (22. 10. 1978 r.)

Deklaracja kandydata do bierzmowania: pobierz plik.

Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania trwa trzy lata. Rozpoczyna się w klasie VI szkoły podstawowej i kończy w klasie VIII.

Przebiega ono na kilku polach:
- osobista pobożność i przygotowanie w domu rodzinnym;
- katecheza w szkole;
- w parafii: podczas dedykowanych spotkań dla kandydatów.
Nie ma możliwości przyjęcia sakramentu bierzmowania przez osoby nie podejmujące formacji i nie uczęszczające na katechezę.

Obecnie do sakramentu bierzmowania przygotowuje się 140 osób w 9 grupach. Spotkania odbywają się w poniedziałki, środy i piątki o godz.18:30. Młodzież informowana jest o spotkaniu poprzez wiadomość SMS, którą wysyła ks. Andrzej, odpowiedzialny za przygotowanie do bierzmowania.

Wszelkich informacji udziela ks. Andrzej pod numerem telefonu 603 891 310.

Najbliższe spotkania:

Informacje o spotkaniach grup otrzymują bezpośrednio ich uczestnicy.

Termin bierzmowania w naszej parafii:

w przygotowaniu

KATECHIZM BIERZMOWANYCH

1. Co to jest Pismo św.?
Pismo święte jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, który zawiera Słowo Boże skierowane do ludzi.

2. Jak dzieli się Pismo św. i z ilu ksiąg składa się Pismo św.?
Pismo św. dzieli się na Stary Testament oraz Nowy Testament.
Pismo św. składa się z 45 ksiąg Starego Testamentu i 27 ksiąg Nowego Testamentu; razem z 72 ksiąg.

3. Powiedz Skład Apostolski.
Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. W stąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego - stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

4. Powiedz 6 prawd wiary.
1) Jest jeden Bóg.
2) Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
3) Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
4) Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
5) Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
6) Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

5. Skąd wiemy, że Pan Bóg istnieje?
O istnieniu Pana Boga wiemy:
1) z istnienia świata i wielkiego ładu na świecie,
2) z przekonania wszystkich ludów
3) z własnego sumienia,
4) z Objawienia Bożego.

6. Kto to jest Pan Bóg?
Pan Bóg jest to Duch nieskończenie doskonały, Stworzyciel nieba i ziemi (To Pan, Król, Sędzia, ale także dobry i miłosierny Ojciec).

7. Co to znaczy, że Pan Bóg jest Duchem nieskończenie doskonałym?
Pan Bóg jest Duchem nieskończenie doskonałym, tzn. że posiada wszystkie możliwe doskonałości.

8. Co to znaczy, że Pan Bóg jest duchem?
Pan Bóg jest Duchem, tzn. że jest niewidzialny , nieśmiertelny, nie ma ciała, a ma rozum i wolną wolę.

9. Co to jest Trójca Święta?
Jednego Boga w trzech Osobach Boskich (Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty) nazywamy Trójcą Przenajświętszą.

10. Dlaczego trzy Osoby Boskie są jednym Bogiem?
Trzy osoby Boskie są jednym Bogiem, ponieważ mają tę samą naturę, czyli te same doskonałości.

11. Jakie przymioty posiada Pan Bóg?
Pan Bóg jest:
a) wieczny - zawsze był, jest i będzie,
b) wszechmocny - wszystko co może czynić, co chce,
c) niezmienny - zawsze jest ten sam,
d) najmędrszy - wszystko, co robi, jest mądre i dobre,
e) święty - złego nie chce, grzechem się brzydzi,
f) najsprawiedliwszy - za dobre wynagradza i za złe karze,
g) najmiłosierniejszy - pragnie zbawienia wszystkich ludzi.

12. Dlaczego Pana Boga nazywamy Stworzycielem?
Pana Boga nazywamy Stworzycielem, ponieważ On stworzył, czyli uczynił z niczego cały świat.

13. Na co Pan Bóg stworzył cały świat?
1) dla chwały swojej,
2) dla dobra i szczęścia stworzeń.

14. Jak nazywamy opiekę Bożą nad światem?
Opiekę Bożą nad światem nazywamy Opatrznością Bożą.

15. Kto to są aniołowie?
Aniołowie są to duchy, które mają rozum i wolną wolę, a nie mają ciała. Pan Bóg stworzył aniołów, aby Mu służyli, oznajmiali Jego wolę ludziom i opiekowali się nimi. Zbuntowanych aniołów nazywamy szatanami.

16. Na co Pan Bóg stworzył człowieka?
Pan Bóg stworzył człowieka, aby Pana Boga znał, czcił, kochał i służył Mu, a przez to osiągnął szczęście wieczne.

17.Co Pan Bóg uczynił, aby ludzie po grzechu pierworodnym mogli otrzymać łaskę i wieczne szczęście?
Pan Bóg ulitował się nad ludźmi i już pierwszym rodzicom obiecał, że ześle im Zbawiciela.

18. Kim jest Jezus Chrystus?
Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.

19. Kto jest Ojcem, Matką i Opiekunem Pana Jezusa?
Ojcem Pana Jezusa jest Bóg Ojciec, Matką - Najświętsza Maryja Panna, Opiekunem - św. Józef.

20. Skąd wiemy, że Pan Jezus jest Bogiem?
O tym, że Pan Jezus jest Bogiem wiemy, gdyż:
1) powiedział o tym Bóg Ojciec,
2) zaświadczyli to Apostołowie,
3) wyznał to niejednokrotnie sam Pan Jezus,
4) swoje wyznanie potwierdził Pan Jezus cudami, zwłaszcza zmartwychwstaniem.

21. Skąd wiemy, że Pan Jezus jest prawdziwym człowiekiem?
O tym, że Pan Jezus jest prawdziwym człowiekiem, mówią nam:
1) Ewangelia św. (bo narodził się z Matki, odczuwał głód, pragnienie, zmęczenie, cierpiał i umarł),
2) historycy rzymscy i żydowscy (Tacyt, Pliniusz).

22.Wymień najważniejsze wydarzenia z życia Pana Jezusa.
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni czterdziestego dnia po narodzeniu, Pokłon Trzech Mędrców ze Wschodu, ucieczka do Egiptu przed gniewem Heroda. Pobyt w Nazarecie do trzydziestego roku życia. Chrzest w Jordanie z rąk Jana Chrzciciela, 3 lata publicznej działalności. Powołanie 12 Apostołów. Ustanowienie Kościoła św. Wybór św. Piotra na następcę swego. Śmierć na krzyżu na Górze Kalwaryjskiej w Wielki Piątek o godz. 15. Zmartwychwstanie trzeciego dnia po śmierci w Wielką Niedzielę. Wniebowstąpienie czterdziestego dnia po Zmartwychwstaniu z Góry Oliwnej.

23. Jakie jest najważniejsze przykazanie Pana Jezusa?
Najważniejszym przykazaniem Pana Jezusa jest przykazanie miłości:
"Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca twego, z całej duszy twojej, ze wszystkich sił twoich, ze wszystkiej myśli twojej, a bliźniego swego jak siebie samego".
Przykazanie to objawił Pan Bóg już w Starym Testamencie.

24. Kim jest Duch Święty?
Duch Święty jest to trzecia Osoba Boska, która pochodzi od Ojca i Syna.

25. Kiedy Duch Święty zstępuje na nas?
Duch Święty zstępuje na nas już przy chrzcie św., a w szczególny sposób napełnia nas sobą w sakramencie bierzmowania.

26. Dlaczego czcimy Matkę Najświętszą?
Matkę Najświętszą czcimy dlatego, bo jest:
a) Matką Boga - Jezusa Chrystusa,
b) Niepokalanie poczęta (wolna od grzechu pierworodnego od pierwszej chwili życia),
c) Wniebowzięta - z duszą i całym ciałem,
d) Królową Polski.

27. Jakie są rzeczy ostateczne człowieka?
Ostatecznymi rzeczami człowieka są: śmierć, sąd Boży, niebo albo piekło.
Śmierć jest to odłączenie duszy od ciała człowieka
Patronem dobrej śmierci jest św. Józef. Dobra śmierć – to śmierć w łasce uświęcającej.
Zaraz po śmierci sąd szczegółowy, a po zmartwychwstaniu ciał – sąd ostateczny nad całą ludzkością.

28. Wymień dziesięć przykazań Bożych.
Jam jest Pan Bóg twój: .
1) Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.
2) Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremnie.
3) Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
4) Czcij ojca twego i matkę twoją.
5) Nie zabijaj.
6) Nie cudzołóż.
7) Nie kradnij.
8) Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu. 9) Nie. pożądaj żony bliźniego twego.
10) Nie pożądaj żadnej rzeczy bliźniego twego.

29. Czym jest grzech?
Grzech jest obrazą Pana Boga, niewdzięcznością wobec dobrego Stwórcy, raną zadaną Kościołowi i krzywdą, którą człowiek sam sobie wyrządza.
Grzech może być ciężki (śmiertelny) i lekki.
Grzech polega na tym, że człowiek przekracza przykazanie Boże lub kościelne w rzeczy ważnej. Świadomie czyli z poznaniem złego i całkiem dobrowolnie (z własnej woli).
Grzech lekki polega na tym, że człowiek przekracza przykazanie Boże lub kościelne w rzeczy mniej ważnej lub przekracza je w rzeczy ważnej, lecz niezupełnie świadomie lub niezupełnie dobrowolnie.

30. Wymień siedem grzechów głównych.
1) pycha,
2) chciwość,
3) nieczystość,
4) zazdrość,
5) nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, 6) gniew,
7) lenistwo

31. Wymień uczynki miłosierdzia co do duszy.
1) grzeszących upominać,
2) nieumiejętnych pouczać
3) wątpiącym dobrze radzić,
4) strapionych pocieszać,
5) krzywdy cierpliwie znosić,
6) urazy chętnie darować,
7) modlić się za żywych i umarłych.

32. Wymień uczynki miłosierdzia co do ciała.
1) łaknących nakarmić.
2) pragnących napoić,
3) nagich przyodziać,
4) podróżnych w dom przyjąć,
5) więźniów pocieszać,
6) chorych nawiedzać,
7) umarłych grzebać.

33. Powiedz 5 przykazań kościelnych
1) W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
2) Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
3) Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.
4) Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach.
5) Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

34. Wymień 7 sakramentów świętych.
1) Chrzest.
2) Bierzmowanie.
3) Najświętszy Sakrament.
4) Pokuta.
5) Namaszczenie Chorych.
6) Kapłaństwo.
7) Małżeństwo

26. Co to jest bierzmowanie?
Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swą mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.

27. Wymień 7 darów Ducha Świętego.
1)) Dar mądrości.
2) Dar rozumu.
3) Dar rady.
4) Dar męstwa.
5) Dar umiejętności.
6) Dar pobożności.
7) Dar bojaźni Bożej.

28. Obrzędy sakramentu bierzmowania:
I.
Śpiew na rozpoczęcie.
Powitanie
Msza święta - Liturgia słowa
Po Ewangelii - (wszyscy stoją) ks. Proboszcz prosi Biskupa o udzielenie sakramentu bierzmowania po dialogu Proboszcza z Biskupem, ks. Biskup zwraca się do kandydatów:
Droga młodzieży (Drodzy bracia i siostry), powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?
Kandydacie odpowiadają: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary, i do postępowania według jej zasad. Amen.
Homilia (kazanie)
Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Po pytaniach skierowanych do kandydatów, ksiądz Biskup mówi: Taka jest nasza wiara..., ... jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Kandydaci odpowiadają: Amen.

II.
liturgia sakramentu
Włożenie rąk: Biskup odmawia nad bierzmowanymi modlitwę. Odpowiadamy: Amen. Namaszczenie Krzyżmem św.
Biskup Krzyżmem św. kreśli znak krzyża na czole bierzmowanego i mówi: "N. przyjmij znamię daru Ducha Świętego".
Bierzmowany odpowiada: Amen.
Biskup dodaje: Pokój z tobą. Bierzmowany odpowiada: I z duchem twoim.

III.
Po namaszczeniu wszystkich bierzmowanych Krzyżmem św.: Modlitwa powszechna, a po niej procesja z darami (wszyscy jeszcze stoimy, siadamy po zakończeniu przynoszenia darów). Dalej Msza św. jak zwykle. Po Komunii Świętej modlitwa i podziękowania
Na zakończenie: Błogosławieństwo Arcypasterskie.

29. Jakie jest imię do bierzmowania i co wiesz o św. Patronie?